در این قسمت توابع مختلف و مشتق آن‌ها از جمله توابع نمایی، توابع لگاریتمی، توابع مثلثاتی بررسی می‌شود و فرض می‌کنیم پارامترهای a و c اعداد حقیقی ثابت باشند