چند فرمول کاربردی و مهم برای توابع مثلثاتی

در این قسمت تابع سکانت وتابع کسکانت به‌ترتیب برحسب توابع مثلثاتی کسینوس و سینوس فرمول بندی شده است همچنین روابط تابع سکانت وتابع کسکانت با توابع تانژانت و کتانژانت ذکر گردیده است.

 

 

 

 

فرمول‌های پرکاربرد مشتق

در جدول زیر فرض می‌کنیم پارامتر c یک عدد حقیقی ثابت و n یک عدد طبیعی باشد. در ادامه فرمول‌های مشتق‌گیری از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم دو تابع ذکر گردیده است. همچنین، فرمول‌های مشتق تابع معکوس،مشتق تابع قدرمطلق و مشتق توابع چندجمله‌ای بیان شده است. بعلاوه، فرض کرده‌ایم تابع u تابعی از متغیر x باشد.