اگر  f تابعی از مجموعه A به مجموعه B باشد آنگاه تابع وارون ( یا تابع معکوس)  تابعی از B به A است .

نمودار دو تابع f و وارون آن نسبت به خط y=x قرینه هستند.

اگر A دامنه تابع f و ‌B برد آن باشد آنگاه B دامنه تابع معکوس f  و A برد تابع معکوس f خواهد بود.

اگر R رابطه ای از مجموعه X به مجموعه Y باشد آنگاه معکوس رابطه R را با  رابطه زیر نشان می دهیم :

تابعی می تواند معکوس داشته باشد که یک به یک باشد.