فرمو‌ل های مشتق  برای حالتی‌که تابع u تابعی از x می‌باشد در این حالت لازم است از تابع u نسبت به x مشتق گرفته شود