مشتق توابع زیر را با کمک فرمول‌های مشتق‌گیری حل کنید: