فرض کنید  Z=f(x,y) یک تابع دو متغیره باشد، در آن صورت دیفرانسیل کل این تابع به صورت زیر تعریف می شود :

مثال: دیفرانسیل کامل تابع دو متغیره زیر را محاسبه کنید: