روابط جالب در ریاضی

۱ = ۱ × ۱
۱۲۱ = ۱۱ × ۱۱
۱۲۳۲۱ = ۱۱۱ × ۱۱۱
۱۲۳۴۳۲۱ =  ۱۱۱۱    ×   ۱۱۱۱

۲۱۲۱=۲۱×۱۰۱
۳۸۳۸=۳۸×۱۰۱
۹۳۹۳=۹۳×۱۰۱


 قانون : هر عددي در ۱۰۱ ضرب شود در حاصل دوبار تكرار مي شود.