بارخدایا:

“قرآن راوسیله ای برای رسیدن مابه والاترین منازل کرامت قرارده ونردبانی که بوسیله آن به جایگاه سلامت وامنیت عروج نمائیم وسببی برای نجات ماازعذاب وکیفردرعرصه قیامت گردان ووسیله ای که به کمک آن برنعمت های سرای ابدی واردشویم.”

قرآن جواب اکثرسؤالات بشررادربردارد:

۱.ماازکجاآمده ایم وچرادرکره زمین هستیم وبه کجامی رویم.

۲ .چراباخداارتباط برقرارکنیم؟

۳.هستی به چه صورت خلق شده؟

۴.آیازندگی درکرات دیگروجوددارد؟

۵.شیطان چیست وچه اعمالی رادرکره زمین به عهده دارد؟

۶.سن قانونی ازنظرخداچه سنی است؟

۷.چه عواملی باعث طوفان، سیل وزلزله درکره زمین می شود؟

۸.راه نجات بشرچیست؟و…

وسؤالی که همه منتظرجواب آن هستند:۹-رمزخوشبختی کامل بشرچیست؟

همه می پرسندمعجزه ریاضی قرآن چیست؟

همه رسولان و پیغمبران خداباچنان معجزاتی همایت شده اندکه ثابت می کندازسوی خداآمده اند. وهیچ انسانی نمی تواند همانندآن معجزات راآشکارسازد. موسی چوب دستی راانداخت وبه خواست خدابه مارتبدیل شد. آخرین رسول(پیامبر)خداباچنان معجزاتی همایت نشده بود معجزه او قرآن بود.

چنانچه مردم ازاومی خواهندمعجزه ای نشان دهد، خدابه محمدمی گوید(به آنهابگوآینده ازآن خداست پس منتظرباشیدمن هم باشمامنتظرمی شوم) درسوره مدثروآیه ۳۰ازقرآن می خوانیم “برروی قرآن عدد۱۹راقراردهد” خدامی گویدهمه قرآن برعدد۱۹قابل تقسیم است و۱۹مخرج مشترک سراسرسیستم قرآن است. دلیل آن رادرآیه۳۱می خوانیم. ما، فرشتگان رانگهبانان جهنم قراردادیم وشماره شان را۱۹تعیین کردیم.

۱ _ تاکافران رامضطرب سازیم. ۲- تامسیحیان ویهودیان رامتقاعدسازیم. ۳- تاایمان مؤمنان را محکم ترکنیم. اکنون برای اولین باردرتاریخ علم داریم بامعجزه هیبت انگیزریاضی که به صورت رازازمحافظت الهی برخورداربوده است، واین معجزه عظیم راخدادرقرآن درسوره مدثر، آیه  ۳۵اعلام کرده است.

کدریاضی قرآن ازبسیارساده تابسیارمشکل تغییرمی کند.

۱ _ اولین آیه(آیه۱:سوره۱)”بسم الله الرحمن الرحیم” شامل ۱۹حرف است.

۲ _ هریک ازکلمات بسم الله درهمه قرآن به تعدادی تکرارشده است که همگی

مضرب۱۹دارند. اسم۱۹مرتبه تکرارشده، رحمن۵۷(۳*۱۹)مرتبه، رحیم۱۱۴مرتبه(۶*۱۹(

۳ _ قرآن دارای ۱۱۴سوره ۶*۱۹

_ ۴ مجموع ایات قرآن۶۳۴۶  است که می شود۱۹*۳۳۴. ۳۳۴آیه شماره گذاری شده و۱۲آیه(بسم الله)شماره گذاری نشده است که می شود۱۱۲+۶۲۳۴توجه کنید که۴ +۶+۳+  ۶می شود ۱۹.

_ ۵بسم الله۱۱۴مرتبه تکرارشده است. باوجودغیبت آن درسوره توبه در(سوره نمل دوبارتکرارشده پس دوبارمی شود۱۱۴=۱۹*۶

_ ۶ ازغیب بسم الله درسوره توبه تابسم الله اضافی درسوره نمل دقیقاً۱۹سوره می باشد.

۷ _مجموع شماره سوره ها ازتوبه تانمل(۲۷+۲۶+…+۱۲+۱۱+۱۰+۹) ۳۴۲یا۱۸*۱۹

_ ۸ این مجموع۳۴۲همچنین مساوی است بامجموع کلمات بین دوبسم الله سوره نمل وسوره توبه۳۴۲=۱۹*۱۸

_ ۹ اولین آیات معروفی که وحی شد”سوره علق آیه۱تا۵″شامل۱۹ کلمه است.

_ ۱۰این اولین وحی۱۹کلمه دارای۷۶حرف است۱۹*۴

۱۱  _ سوره علق ازنظرترتیب زمانی ازاخرقرآن نوزدهمین است.

_ ۱۲مجموع۲۹سوره ای که(پارافهای قرآنی)(حروف مقطعه)درآنهاآمده است می شود:

۸۲۲=۶۸+۵۰+۷+۳و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه حروفهای مقطعه می شود۸۳۶=۱۹*۴۴(

قرآن پدیده خاص وبی نظیری داردکه هرگزدرکتاب دیگری یافت نمی شود .

درواقع این معجزه عظیم همه دانشمندان وعلماوریاضیدانان رابه مبارزه می طلبدتافقط یک سوره مانندقرآن نشان دهند.

حال ازخودمی پرسیم چرا عدد۱۹برگزیده شده است. چندلحظه ای این سؤال را درذهن خودتکرارکنید. چرا؟

همه کتاب های خدانه فقط قرآن به طریق ریاضی باعدد۱۹کدگذاری شده حتی جهان به این پهناوری این علامت رادربردارند. عدد۱۹رامی توان امضاءخالق برروی هرچه خلق کرده است درنظرگرفت برای مثال:

۱ _ ۱۹عدداول است.

۲ _ مسائل اولین عدد۱وآخرین عدد۹است. انگارکه صفت خدارادر۷۵: ۳ نشان دهد.

۳ _  عدد۱۹ مجموع اولین توان۹و ۱۰است.

۴ _  بدن انسان از۱۹سلول خاص شکل گرفته است.

۵ _  دربدن انسان۲۰۹استخوان است یا۱۱*۱۹

۶ _ موج دریا به زاویه۱۹درجه می رسد.

زمانی که مردم نسبت به صحت کتاب های آسمانی شک دارندزمانی که دریافتیم که مردم ازکتابهای آسمانی دور شده اندهرگاه خواستیم که دوستی، خواهریابرادری راباکتاب آسمانی قرآن نزدیک کنیم ازساختمان ریاضی قرآن بااو صحبت کنیم.سوره هاوآیات وکلمات قرآن نه تنهادارای انشای ر یاضی هستندبلکه مطلقاً ریاضی است. محتویات ادبی آن هیچ ارتباطی باترتیب چنین ساختمانی ندارد. این معجزه مانندقفل رمزی قرآن راازداخل قفل کرده است کوچکترین دستبردبه آن آشکارمی شودهریک ازعناصرقرآن دارای ترکیبی ریاضی است. تعدادسوره هاوانواع اسم های الهی وطرزنوشتن بعضی لغات وبسیاری ازعوامل دیگرقرآن همگی دارای ترکیبی خاص هستندکه ازتوانایی انسان بسیاردوراست

اگربه تفسیرقرآن بپردازیم درسوره نمل آیه۸۲(۲۷:۸۲)خدامی گویددرزمانی معین مابرایشان موجودی به وجودمی آوریم که ازاجزای چنین ساخته شده است.

اعلام می کند که مردم به آیات مایقین ندارند. این موجودکامپیوتراست(۲+۸+۷+۲=۱۹(
اکنون خدای بزرگ بامابوسیله ریاضی درهمه علوم وکامپیوترکه اکثرمردم باآن آشنایی دارندارتباط برقرارکرده است.خدامی خواهد دینی راکه بواسطه ابراهیم برای هدایت وراهنمایی بشرفرستاده بودودرطی مرورزمان ازبین رفته وتغییرشکل پیداکرده است رادوباره به حالت اول بازگرداندوهمه ادیان رادریک دین وتسلیم کامل تنهاخدا، یکی کند.

اگرکمی اندیشه کنیم درمی یابیم که تعداداشخاصی که معجزات رسولان قبلی رامشاهده کرده بودندبسیارمحدودبودندولی معجزه حیرت انگیزریاضی قرآن راهمه مردم تاآخردنیا می توانندمشاهده کنند. هم اکنون اثباتی علمی دردست داریم که ثابت می کنند چوبدستی موسی بخواست خدابه مارتبدیل شدو…

خدای بزرگ می گوید: قرآن کتابی است کامل ومفصل وتنهامنبع پیروی وهدایت بشراست.
معجزه هیبت انگیزقرآن همه دستبردگی هاوتزریقات انسانی راازقرآن پاک کرده است .

 

 

در جهان رياضيات شگفتي هاي عددي بسياري نهفته است كه كم و بيش به آنها پي برده شده است.بطور حتم يكي از مهمترين ويژگي كه يك علم مي تواند براي بدست آوردن علاقه مندان بسياري به سمت و سوي خود داشته باشد، مطالب جالب و به نوعي عجيب در حيطه ي آن است كه رياضي از اين امر مستثني نيست.با مقدمه اي كه ذكر شد توجه شما را به ديدن بخشي از اين شگفتي ها جلب مي كنيم. بطوريكه به زیبا و شگفت انگیز بودن ریاضی بیش از پیش ایمان خواهید آورد …

۱x 8 + 1 = 9
۱۲ x 8 + 2 = 98
۱۲۳ x 8 + 3 = 987
۱۲۳۴ x 8 + 4 = 9876
۱۲۳۴۵ x 8 + 5 = 98765
۱۲۳۴۵۶ x 8 + 6 = 987654
۱۲۳۴۵۶۷ x 8 + 7 = 9876543
۱۲۳۴۵۶۷۸ x 8 + 8 = 98765432
۱۲۳۴۵۶۷۸۹ x 8 + 9 = 98765432

۱x 9 + 2 = 11
۱۲ x 9 + 3 = 111
۱۲۳ x 9 + 4 = 1111
۱۲۳۴ x 9 + 5 = 11111
۱۲۳۴۵ x 9 + 6 = 111111
۱۲۳۴۵۶ x 9 + 7 = 1111111
۱۲۳۴۵۶۷ x 9 + 8 = 11111111
۱۲۳۴۵۶۷۸ x 9 + 9 = 111111111
۱۲۳۴۵۶۷۸۹ x 9 +10= 1111111111

۹x 9 + 7 = 88
۹۸ x 9 + 6 = 888
۹۸۷ x 9 + 5 = 8888
۹۸۷۶ x 9 + 4 = 88888
۹۸۷۶۵ x 9 + 3 = 888888
۹۸۷۶۵۴ x 9 + 2 = 8888888
۹۸۷۶۵۴۳ x 9 + 1 = 88888888
۹۸۷۶۵۴۳۲ x 9 + 0 = 888888888

اكنون حالت تقارن را ملاحظه كنيد:
۱x 1 = 1
۱۱x 11 = 121
۱۱۱ x 111 = 12321
۱۱۱۱ x 1111 = 1234321
۱۱۱۱۱ x 11111 = 123454321
۱۱۱۱۱۱ x 111111 = 12345654321
۱۱۱۱۱۱۱ x 1111111 = 1234567654321
۱۱۱۱۱۱۱۱ x 11111111 = 123456787654321
۱۱۱۱۱۱۱۱۱ x 111111111= 12345678987654321

حال توجه کنید:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

اگر حروف الفبای انگلیسی فوق را بترتیب بصورت زیر در نظر بگیریم :

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶

کلمه ی                            H-A-R-D-W-O-R-K

معادل خواهد بود با :   ۸+۱+۱۸+۴+۲۳+۱۵+۱۸+۱۱ = ۹۸%

کلمه ی                           K-N-O-W-L-E-D-G-E

معادل خواهد بود با :   ۱۱+۱۴+۱۵+۲۳+۱۲+۵+۴+۷+۵ = ۹۶%

اما کلمه ی                          A-T-T-I-T-U-D-E

معادل خواهد بود با :    ۱+۲۰+۲۰+۹+۲۰+۲۱+۴+۵ = ۱۰۰%

حالا توجه کنید به                  L-O-V-E-O-F-G-O-D

که مساوی می شود با :  ۱۲+۱۵+۲۲+۵+۱۵+۶+۷+۱۵+۴ = ۱۰۱%

يك مساله هندي : وارونه ي عمل يكي از جالبترين سرگرميهاي هندي است،چه در گذشته و چه در زمان حال.ظاهرا” حتي بچه هاي هندي هم مي توانند مساله هايي را كه با روش وارونه ي عمل درست شده اند، به سرعت در ذهن خود حل كنند.محتوي اين روش عبارت از عمل هايي است كه بايد آنها را از هم جدا انجام داد.يكي از قديمي ترين رياضيدانهاي مشهور هندي آريابهاتا (قرن پنجم قبل از ميلاد) اين روش را خلاصه ولي دقيق تعريف كرده است: « ضرب به تقسيم تقسيم به ضرب تبديل مي شود، اضافه كردن به كم كردن و كم كردن به اضافه اين روش وارونه »
مثالي در اين مورد: آن عدد چقدر است كه اگر آنرا در ۳ ضرب كنيم، سپس ۴/۳ حاصلضرب را به آن اضافه كنيم، يعد به ۷ تقسيم كنيم، ۳/۱ خارج قسمت را از آن كم كنيم، حاصل را در خودش ضرب كنيم، ۵۲ واحد از آن كم كنيم، بعد از جذر از حاصل ۸ واخد به آن اضافه كنيم و بر ۱۰ تقسيم كنيم، تنيجه مساوي ۲ شود؟

حل: مساله را بايد از آخر انجام داد.يعني از ۲ شروع كرد و عكس عملهايي را كه در مساله ذكر شده است را به ترتيب انجام داد.