برای بستن ESC را بزنید

جمع، تفریق و ضرب ماتریس‌ها