برای بستن ESC را بزنید

معکوس ماتریس، ماتریس وارون