برای بستن ESC را بزنید

مقاله

عدد آووگادرو

«آووگادرو» با استفاده از قانون فاراده که مقدار الکتريسيته لازم را براي آزاد کردن يک يون گرم…

565