برای بستن ESC را بزنید

تساوی، جمع، تفریق و ضرب ماتریس ها

3 4318

تساوی ماتریس ها :  فرض کنید ماتریس  A  و B داده شده باشند آنگاه دو ماتریس با هم برابرند هرگاه: مرتبه یکسان داشته باشند یا هم مرتبه باشند یعنی تعداد سطرها…

ادامه مطلب

ماتریس‌ها

2 2159

در دنیای ماتریس‌ها اعداد حقیقی صفر بعدی، بردارها یک بعدی و ماتریس‌ها دو بعدی هستند و ابعاد بالاتر مربوط به تنسورها می‌باشد. بردار سطری و ستونی: یک بردار ستونی شامل…

ادامه مطلب